autofagi

March 14, 2019 | Author: ainul | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

autophagi...

Description

FUNGSI DAN MAL FUNGSI LISOSOM AUTOFAGI DAN HETEROFA HETE ROFAGI GI PENDAHULUAN Sel merupakan satuan dasar kehidupan di mana tidak ada ad a satuan !an" le#ih ke$il daripada sel %Salis#ur! dan R&ss '(()*+ ,erdasarkan struktur internaln!a sel di#edakan atas dua "&l&n"an !aitu pr&kari&tik dan eukari&tik+ Pada sel pr&kari&tik sen!a-a "enetik terdapat dalam satu #adan inti atau #adan se#elum inti !an" tidak dikelilin"i mem#ran+ Sedan"kan pada sel eukari&tik !an" terdapat dalam semua sel he-an dan tum#uhan inti sel !an" amat k&mpleks dan telah .auh #erkem#an" dikelilin"i &leh selu#un" inti !an" terdiri dari dua mem#ran atau mem#ran "anda !an" #erdekatan+ /edua /edua mem#rane men!atu di sekitar p&ri0p&ri inti !an" #erdiameter kira0kira (1 nm sehin""a #er#a"ai sen!a-a antara inti sel dan sit&plasma terdapat pada #er#a"ai &r"anel antara lain Retikulum End&plasma %RE* Mit&k&ndria Lis&s&m Ri#&s&m dan Diktik&s&m %,adan G&l"i*+ Masin"0masin" &r"anel ini den"an #er#a"ai #entuk dan ukuran mempun!ai struktur !an" khas dalam .umlah !an" #er2ariasi den"an 3un"si tertentu di dalam Sit&plasma %Lehnin"er '((4*+ Lis&s&m #erasal dari kata L!s&5pen$ernaan L!s&5pen$ernaan dan S&ma5tu#uh+ Lis&s&m merupakan mem#ran #er#entuk kant&n" ke$il !an" #erisi en6im hid r&litik !an" #erisi lis&6im+ En6im ini !an" #erperan dalam pen$ernaan intra sel !aitu men$erna 6at06at !an" masuk ke dalam sel+ Pada #a#0#a# #erikut akan di#ahas le#ih lan.ut tentan" struktur 3un"si dan peranan Lis&s&m dalam meta#&lisme sel+ ,entuk sel eukari&tik !an" mempun!ai struktur internal i nternal !an" amat rumit dapat terlihat dari "am#aran #entuk umum sel he-an pada "am#ar '+

Gam#ar '+ %'* nu$le&lus %7* nu$leus %4* ri#&s&me %8* 2esi$le %)* r&u"h end&plasmi$ reti$ulum %ER* %9* G&l"i apparatus %:* ;!t&skelet&n % pertama di#entuk se$ara lan"sun" &leh RE dan kedua &leh G&l"i+ Material dalam lis&s&m a"ak heter&"enus #erkisar dari matriks padat sampai

"ranular sampai ?ak! dan adan!a 2ariasi dalam struktur ini #erkaitan den"an 3un"si &r"anel lis&s&m primer h&m&"en dan padat sementara lis&s&m sekunder dan residual #&d! le#ih heter&"en+ Hampir se#a"ian #esar he-an multiseluler mempun!ai lis&s&m+ Lis&s&m terdapat dalam .umlah !an" #an!ak pada sel !an" #er3un"si untuk men!erap makr&m&lekul atau su#stansi !an" le#ih #esar dari lin"kun"ann!a+ Fun"si lis&s&m adalah men"hasilkan en6im hidr&litik !aitu en6im !an" men$ernakan p&lisakarida lipid 3&s3&lipid asam nukleat dan pr&tein+ Peranan lain dari lis&s&m antara lain > Pada pr&ses 3ertilisasi pada mamalia adan!a en6im hidr&lisa pada akr&s&m memudahkan spermamenem#us dindin" sel telur %6&na pellusida* Pada peristi-a metam&r3&sis pr&ses metam&r3&sis pada katak merupakan salah satu $&nt&h aut&pha"+ Peru#ahan dari ke$e#&n" !an" mempun!ai ek&r akan #eru#ah men.adi he-an de-asa tanpa ek&r+ Pada pr&ses ini lis&s&m akan men$erna ek&r dari ke$e#&n" sehin""a len!ap+ Pada sel darah putih se#a"ai pertahanan tu#uh+ En6im hidr&litik %lis&6im* terse#ut di"unakan untuk> %a* Men"han$urkan m&lekul !an" diam#il se$ara end&sit&sis+ %#* Aut&3a"i !aitu men"han$urkan #a"ian0#a"ian sel !an" sudah tidak #er3un"si untuk kemudian di#uan" %eks&sit&sin* dan %$* Aut&lisis !aitu meme$ah seln!a sendiri #ila sel terse#ut men"alami kelainan sehin""a dian""ap se#a"ai pr&tein asin"+ /&mp&sisi /imia /ehadiran en6im hidr&lase didalam lis&s&m mem#erikan 7 masalah #a"i &r"anel !aitu > Se#a"ian #esar en6im lis&s&m mempun!ai pH &ptimum pada k&ndisi asam akan tetapi disekelilin" sit&plasma mempun!ai pH antara 9) @ :)+ ini #erarti harus ada mekanisme untuk menurunkan pH intralis&s&m+ Hidr&lisis didalam lis&s&m men"aki#atkan peru#ahan &sm&tik+ =ika pr&tein men"andun" '11 asam amin& dihidr&lisa didalam &r"anel k&nsentrasi &sm&tik dari &r"anel akan menin"kat+ Dalam te&ri lis&s&m akan men"em#an" aki#at tekanan &sm&tik dari air+ Untuk itu harus ada mekanisme untuk menurunkan #erat m&lekul !an" merupakan hasil hidr&lisa dan dikeluarkan kedalam sit&plasma+ Pen"aturan terhadap per#edaan pH antara sit&plasma dan lis&s&m merupakan si3at mem#ran lis&s&m+ Salah satu $ara !an" ditempuh untuk men"atasi per#edaan ini melalui ikatan mem#ran ATP0ase !an" #erasal dari p&mpa pr&t&n+ P&mpa ini harus mempun!ai muatan listrik !an" netral dmana muatan p&siti3 dilepaskan %atau adan!a satu p&mpa ne"ati3* untuk masin"0masin" pr&t&n !an" memasuki &r"anel+ P&mpa pr&t&n lis&s&m terse#ar luas didalam selterdapat .u"a pada &r"anel lain !an" men.adi asam 2esikel $lathrin$&ated end&s&m dan "ranula $hr&matin+ Pen"u.ian terhadap '111 m&lekul telah menun.ukkan #ah-a m&lekul0m&lekul ke$il %,M  711* mele-ati mem#ran le#ih $epat di#andin" m&lekul #esar+ Hal ini #erarti pr&duk0pr&duk dari h!dr&l!sis lis&s&m dapat #erdi3usi keluar &r"anel dan di"unakan &leh sel untuk sintesisi dan kata#&lisme+

/&mp&sisi mem#ran lis&s&m hampir sama den"an mem#ran plasma khususn!a dalam rasi& pr&tein lipid dan kandun"an k&lester&l+ FUNGSI AUTOFAGI Aut&3a"i #erasal dari #ahasa BunaniC aut& sel3 dan pha"! eatin"+ Dalam #i&l&"i sel aut&3a"i atau aut&pha"&$!t&sis merupakan pr&ses kata#&lis men!an"kut penurunan k&mp&nen sel itu sendiri melalui mesin l!s&s&mal+ Pr&ses terse#ut memiliki aturan !an" ketat !an" memainkan peran n&rmal dalam pertum#uhan sel perkem#an"an dan h&me&stasis !an" mem#antu men.a"a keseim#an"an antara sintesis penurunan dan pendaurulan"an #erikutn!a pada pr&duk sel+ Pr&ses terse#ut merupakan mekanisme utama dimana sel !an" menderita real&kasi nutrient dari pr&ses !an" tidak pentin" menu.u pr&ses !an" le#ih pentin"+ Aut&3a"i merupakan akti2itas seluler !an" k&ntin!u dimana pr&tein dan &r"anel se$ara tetap dide"radasi dan diresistensis %turned &2er*+ Struktur !an" ter#entuk nampakn!a mempun!ai -aktu paruh !an" tertentu+ Se#a"ai $&nt&h asam amin& mulai meru#ah strukturn!a %ra$emi6e* tidak ada pilihan #a"i struktur !an" telah atau rusak den"an 2aku&la aut&pha"ik melin"kupi sintesisi !an" terakhir tampak &r"anel atau makr&m&lekul !an" n&rmal seperti k&mp&nen !an" tua+ Hal ini menun.ukkan #ah-a m&lekul akan diresiklin" se#elum men.adi tidak #er3un"si+ arietas pada ke#eradaan pr&ses aut&pha"i$ semua men"alami penurunan k&mp&nen intrasel !an" sama melalui lis&s&m+ Mekanisme !an" palin" dikenal pada aut&3a"i men!an"kut pem#entukan mem#ran di sekitar daerah !an" ditu.u &leh sel memisahkan kandun"an dari sisa sit&plasma+ Gelem#un" !an" dihasilkan kemudian men"alami 3usi den"an lis&s&m dan kemudian menurunkan kandun"ann!a+ Hal terse#ut pertama kali dipaparkan pada tahun '(91 namun #an!ak pertan!aan men"enai pr&ses dan mekanisme aktual !an" terli#at masih tetap diuraikan+ Peranann!a dalam pen!akit tidak #enar0#enar dikate"&risasikanC hal itu dapat mem#antu untuk men"hentikan perkem#an"an #e#erapa pen!akit dan memainkan peran pr&tekti3 terhadap in3eksi &leh path&"en intraselC namun pada #e#erapa situasi hal itu se#enarn!a #erperan untuk perkem#an"an pen!akit+ Aut&3a"i dapat dipisah se$ara luas men.adi ti"a .enis> ma$r&aut&3a"i mi$r&aut&3a"i dan $haper&ne0mediated aut&3a"i+ Ma$r&aut&3a"i men!an"kut pem#entukan mem#ran #er#entuk de0n&2& !an" men"ikat dirin!a sendiri untuk menelan k&mp&nen sit&s&lik %pr&tein dan atau seluruh &r"anel* !an" menurun setelah ter.adin!a 3usi terse#ut den"an lis&s&m sedan"kan mi$r&aut&3a"i merupakan in2a"inasi lan"sun" pada #ahan ke dalam lis&s&m+ Per#andin"an ma$r&aut&3a"i dan mi$r&aut&3a"i  =enis spesik aut&3a"i termasuk> ;haper&ne0mediated aut&3a"i k&ndisi !an" di"unakan untuk men""am#arkan penurunan pr&tein sit&s&lik tertentu !an" ditandai den"an ran"kaian peptide spesik+ M&lekul ;haper&ne men"ikat dan men"an"kut pr&tein menu.u lis&s&m melalui k&mpleks resept&r+ Pe&pha"! pemilihan aut&3a"i untuk penurunan per&ksis&m !an" dapat

dipisahkan men.adi ma$r&pe&pha"! dan mi$r&pe&pha"!+ Mit&pha"! pemilihan aut&3a"i untuk penurunan mit&k&ndria !an" dapat dipisahkan pada ma$r&mit&pha"! dan mi$r&mit&pha"!+ en&pha"! pemilihan aut&3a"i untuk penurunan #akteri dan 2irus intrasel+ /ekuran"an nutrien Dalam k&ndisi kekuran"an nutrien menin"katn!a le2el aut&3a"i men"arah pada menurunn!a k&mp&nen n&n02ital dan melepaskan nutrien memastikan #ah-a pr&ses 2ital dapat #erlan.ut+ Sel ra"i #ermutasi !an" memiliki kapa#ilitas aut&pha"i$ !an" #erkuran" se$ara $epat mematikan dalam k&ndisi kekuran"an nutrien+ Gen !an" dikenal se#a"ai At": telah dimasukkan pada nutrien !an" men"alami aut&3a"i saat tikus per$&#aan menun.ukkan #ah-a aut&3a"i men"induksi kekuran"an terse#ut merusak pada tikus !an" kekuran"an At":+

In3eksi Aut&3a"i memainkan peran dalam merusak #e#erapa #akteri termasuk sel+ Pat&"en intrasel seperti M!$&#a$terium tu#er$ul&sis tahan di dalam sel dan menahan aksi n&rmal !an" dilakukan &leh sel untuk men"eluarkan diri n!a sendiri dari sel+ Ran"san"an aut&3a"i dalam sel !an" terin3eksi men"atasi ham#atan dan mem#antu untuk men"eluarkan sel pat&"en+ /ematian sel !an" terpr&"ram Hal terse#ut telah dia.ukan #ah-a aut&3a"i menim#ulkan kerusakan men!eluruh pada sel !an" merupakan salah satu dari #e#erapa .enis kematian sel !an" terpr&"ramC namun tidak ada kesimpulan !an" mem#uktikan ke#eradaan pr&ses terse#ut+ Meskipun demikian &#ser2asi tentan" sel !an" memiliki "am#aran aut&pha"i$ pada #a"ian !an" men"alami kematian sel !an" terpr&"ram men"arah pada tim#uln!a tahap kematian sel aut&pha"i$ %!an" .u"a dikenal se#a"ai kematian sel sit&plasma atau kematian sel tipe II*+ Penelitian tentan" metam&r3&sis seran""a telah menun.ukkan sel !an" men"alami #entuk kematian sel !an" terpr&"ram !an" mun$ul se$ara n!ata dari #entuk lain hal ini telah dia.ukan se#a"ai $&nt&h kematian sel aut&pha"i$+ Hal terse#ut tidak diketahui apakah akti2itas aut&pha"i$ pada sel mati se#enarn!a men!e#a#kan kematian atau apakah hal terse#ut han!a ter.adi se#a"ai pr&ses !an" men"irin"in!a+ Pada #an!ak pen!akit neur&l&"is dalam  .alur kematian sel neur&nal tertentu dan setelah $edera neur&nal terdapat penin"katan .umlah aut&pha"&s&me+ Hu#un"an kausati3 antara aut&3a"i dan kematian sel tidak ditampilkan+ Hal terse#ut tidak .elas apakah penin"katan dalam aut&pha"&s&me menun.ukkan penin"katan pada akti2itas aut&pha"i$ atau penurunan 3usi aut&pha"&s&me0lis&s&m+ ,aru0#aru ini hal terse#ut telah diperde#atkan tentan" aut&3a"i !an" mun"kin se#enarn!a men.adi mekanisme ketahanan sel+ FUNGSI HETEROFAGI Pada penemuann!a E+ Met$hnik& pada tahun ' As#et&sis %men"hirup sera#ut as#es* ,la$k lun" %men"hirup de#u #atu #ara* In$luti&n $ell %I0$ell* disease Arthritis Ri$ketsia

/ESIMPULAN Lis&s&m merupakan mem#ran #er#entuk kant&n" ke$il !an" #erisi en6im hidr&litik !an" #erisi lis&6im+ En6im ini !an" #erperan dalam pen$ernaan intra sel !aitu men$erna 6at06at !an" masuk ke dalam sel+ Se$ara mikr&sk&pis lis&s&m dapat ditentukan &leh adan!a asam ph&sphatase+ Meskipun en6im ini terdapat diseluruh #a"ian sel k&nsentrasi ter#esar #erada pada lis&s&m+ Lis&s&m terdapat dalam .umlah !an" #an!ak pada sel !an" #er3un"si untuk men!erap makr&m&lekul atau su#stansi !an" le#ih #esar dari l in"kun"ann!a+ En6im lis&s&m mempun!ai pH &ptimum pada k&ndisi asam akan tetapi disekelilin" sit&plasma mempun!ai pH antara 9) @ :)+ Lis&s&m mempun!ai 3un"si aut&3a"i dan heter&3a"i+ Aut&3a"i adalah pr&ses kata#&lis men!an"kut penurunan k&mp&nen sel itu sendiri melalui mesin l!s&s&mal+ Heter&3a"i adalah pr&ses dimana makr&m&lekul atau a"re"at memasuki sel se$ara end&st&sis !an" dimediasi &leh resept&r seperti pada pen!erapan LDD %lip&pr&tein l&- densit!* &leh #r&#last+ Mem#ran lis&s&m melindun"i sel dari kerusakan hidr&litik !an" dise#a#kan &leh hidr&lase !an" ada dalam &r"anel+ ,e#erapa pen!akit lain aki#at ke"a"alan 3un"si lis&s&m antara lain > Silik&sis as#et&sis %men"hirup sera#ut as#es* #la$k lun" %men"hirup de#u #atu #ar a* in$luti&n $ell %I0$ell* disease arthritis ri$ketsia dan reumatik+

View more...

Comments

Copyright ©2017 itdaklak.info Inc.
SUPPORT itdaklak.info