FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA KEPENGURUSAN DKM AL.docx

July 11, 2019 | Author: Supriyadi | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA KEPENGURUSAN DKM AL.docx...

Description

F ORMA TBERI T AACARASERAHTERI MAKEPENGURUSAN DKM AL I KHL A S FORMA TBERI T AACARASERAH TERI MAKEPENGURUSAN DKM AL I KHL AS

BERITA ACARA PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN DKM

AL-IKHLAS MASA BHAKTI TAHUN TAHUN 2012 S/D TA TAHUN HUN 2015

Pada har Pada harii ini ini... ...... ...... ...... ...... ....ta .tangg nggal. al.... ...... ...... ...... ... tahun.............. te tela lah h di diad adak akan an mu musy syaw awar arah ah  pembentukan kepengurusan DKM Masjid Besar Al-Ikhlas Masa Bhakti Ta Tahun hun 2!2 s"d tahun 2!# yang bertempat di $ Alamat %am

$ $

Berdasarkan hasil musyawarah dan mu&akat 'atas kesepakatan panitia yang telah dibentuk   pada hari((((tanggal((((.tahun((((( bertempat di $ Alamat %am

$ $

Maka dengan hasil mu&akat terbentuklah susunan kepengurusan DKM Masjid besar Al-Ikhlas Ke) )ibatu. *nama-nama pengurus terlampir+ Demikian berita a)ara pembentukan kepengurusan DKM Masjid besar Al-Ikhlas ini di buat

 

Mengetahui'

Panitia Pembentukan kepengurusan DKM Masjid Al-Ikhlas Ke). ,ibatu !.

Ketua

$(((((((((

2.

akil a kil Ketua$ (((((((((

.

Angg/ta

$ (((((((((

0.

Angg/ta

$ (((((((((

#.

Angg/ta

$ (((((((((

1.

Angg/ta

$ (((((((((

.

Angg/ta

$ (((((((((

3.

Angg/ta

$ (((((((((

4.

Angg/ta

$ (((((((((

!. Angg/ta

$ ((((((((( !!. Angg/ta

$ (((((((((

BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN KETUA DKM AL-IKHLAS MASA BHAKTI TAHUN........................ KE TAHUN 2012/2015

Pada hari ini................tanggal............. tahun.............. telah diadakan serah terima jabatan Ketua DKM Al-Ikhlas Masa Bhakti Tahun..............ke 2!2"2!# yang bertempat di $ Alamat %am

$ $

Dengan ketentuan sebagai berikut' saya $ !. 5ama $ ............................................................................................... %abatan $ Ketua DKM A6-Ikhlas Masa Bhakti Tahun (((((( 7elanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA 2. 5ama $ ............................... %abatan $ Ketua DKM Al-Ikhlas Masa Bhakti Tahun .......................... 7elanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Jabatan Ketua DKM Al Ikhlas dengan segala k/nsekuensinya. 7egala hak' kewajiban dan wewenang menjadi tanggung jawab pihak kedua..

Demikian berita a)ara serah terima jabatan Ketua DKM Al-Ikhlas ini dibuat.  

Mengetahui' Pihak Pertama

Pihak Kedua

*

+

*

+

7aksi 8 saksi $

7aksi ke satu

*(((((((+

7aksi ke dua

*(((((((..+

Ketua Panitia Pemilihan

*((((((((+

PEDOMAN KEPENGURUSAN DEWAN KEMAKMURAN MASJID JA’MI ALIKHLAS  DESA CIBATU KEC. CIBATU KAB.PURWAKARTA

Pengurus DKM Al-Ikhlas adalah penggerak /rganisasi dalam berakti&itas guna men)apai 9isi' misi dan tujuan yang telah ditetapkan. :erak langkah pengurus yang teren)ana' teratur dan  berkesinambungan serta selalu bersandar kepada Al-;ur
View more...

Comments

Copyright ©2017 itdaklak.info Inc.
SUPPORT itdaklak.info