PKM-K Handra Agniawan

April 15, 2019 | Author: Handra | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Berisikan format proposal PKM Kewirausahaan...

Description

PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA PEMANFAATAN PAKIS SEBAGAI BAHAN DASAR PENGGANTI DAGING DALAM PEMBUATAN RENDANG GUNA MENCIPTAKAN PELUANG USAHA BARU

Bidang Kegiatan:

PKM-K 

Diusulkan oleh:

AEP M!"#A$A

%&'%('%)* +A$GKATA$ *%%(,

M' A$GGRE$O

%&'%('%-& +A$GKATA$ *%%(,

DWI MAR"I$A

%&'%('.%& +A$GKATA$ *%%(,

UNIVERSITAS WIDYATAMA BANDUNG 2010

LEMBAR PENGESAHAN USUL PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA

.' /udul Kegiatan

: Pemanaa!an Pa"#$ Se%a&a# Ba'an Da$a( Pen&&an!# Da&#n& Da)am Pem%*a!an Ren+an& G*na U$a'a Ba(*

Men,#!a"an Pe)*an&

*' Bidang Kegiatan

:

+ , PKM0P + , PKM0T

+1 , PKM0K  + , PKM0M

2' Bidang Il3u

:

+ , Kesehatan + , MIPA +1 , Sosial Ekono3i + , Pendidikan

+ , Pe4tanian + , Teknologi dan Reka5asa + , Hu3anio4a

6' Ketua Pelaksana Kegiatan7Penulis !ta3a a'$a3a "engka8  ' $IM

: A9e8 Mul5ana : %&'%('%)*

/u4usan : Teknik In;o43atika d' Pe4gu4uan Tinggi

: !ni*..)>22

g' Ala3at e3ail

: [email protected]'9o3

)' Anggota Pelaksana Kegiatan7Penulis

: 2 o4ang

&' Dosen Penda38ing a' $a3a "engka8 dan Gela4

: Dada A9h3ad Sa4dana S'T' M'M'

 ' $IP 9' Ala3at Ru3ah

: .*2'%-%2'..2 : /l' Mua4a4aeun Kulon )& Bdg

d' $o' Tel'7HP

: &*0-.-0&)->-%C &*0-)-0&.&*)-&-

(' Bia5a Kegiatan Total : a' Dikti

: R8' )'%>.'*%%

 ' Su3e4 lain +seutkan ' ' ' ,

:0

Bandung ** Oktoe4 *%.% Men5etuui Ke!*a P(.&(am S!*+#

Ke!*a Pe)a"$ana Ke&#a!an

Benn/ Y*$!#m S  S#  MT

A,e M*)/ana

 $IP' .*2'%-%2'..*

$IM' %&'%('%)*

Ka B#(. Kema'a$#$aan

D.$en Pen+am#n&

Pa*)*$ S*&#an!. Y*$* S E

D3a+3a Sa(+3ana STMM

 $IP' ...'%-%*'.*.

$IP' ..2'.*%>'.-(

ABSTRAK 

Seuah 3oito iasan5a diuat da4i li3a ahan: 4u3 8utih gula li3un ai4 soda dan daun 3int' Ko3inasi anta4a 4asa 3anis li3un 5ang sega4 dan 3int di3aksudkan untuk 3enutu8i 4u3 5ang e;ekn5a ke4as' Dengan itu 3inu3an ini sangat 8o8ule4 seagai 3inu3an 3usi3 8anas di dunia a4at'  $a3un di Indonesia seka4ang sudah an5ak 3oito 5ang diual tan8a adan5a 9a38u4an 4u3' Sehingga halal untuk dikonsu3si dan di8e4ual0elikan' Dala3 3e3uat 3oito ai4 8e4asan li3un dita3ahkan 8ada gula dan daun 3int' a38u4an ini lalu dilu3atkan se9a4a halus dengan seuah 8elu3at' Daun 3int han5a oleh 3e3a4 sedikit untuk 3engelua4kan 3in5akn5a dan tidak oleh dii4is ke9il0ke9il' "alu diaduk  sedikit untuk 3ela4utkan gula dan 3engangkat 8otongan daun 3int da4i dasa4 gelas su8a5a leih as4i' Akhi4n5a 3inu3an ini dita3ahi dengan es atu dan ai4 soda' Daun 3int dan se8otong li3un di8akai untuk 3enghias gelasn5a' Moito iasan5a diual di 4esto4an atau 9a;e09a;e dan itu 8un 8enualann5a 3asuk ke dala3 3enu 3inu3an' $a3un dengan adan5a Ri9o Moito ini ka3i ha4a8 isa leih 3e3udahkan konsu3en untuk 3enda8at 3oito ka4ena konse8 8enualann5a dengan 9a4a st4eet ooth''

Kata kun9i : 3oito indust4i k4eati; a4u

KATA PENGANTAR 

Pui s5uku4 sa5a 8anatkan ke8ada Allah suhanahu =a taala 5ang ka4ena li38ahan 4ah3at0$5alah sa5a die4i kesehatan sehingga da8at 3en5elesaikan 84o8osal usiness 8lan ini 5ang Alha3dulillah te8at 8ada =aktun5a' Ini e4isikan tentang in;o43asi 8e4en9anaan isnis atau 5ang leih khususn5a 3e3ahas ka4akte4istik se4ta 84es8ekti; RIO MO/ITO 5ang diha4a8kan da8at 3e3e4ikan in;o43asi ke8ada se3ua tentang RIO MO/ITO Dala3 8en5usunan 84o8osal ini ka3i 3enghada8i e4agai 3a9a3 kendala' $a3un atas  i3ingan dan antuan da4i e4agai 8ihak kendala te4seut da8at diatasi' Oleh Ka4ena itu 8ada kese38atan ini ka3i u9a8kan te4i3a kasih ke8ada : .' O4ang tua ka3i 5ang telah 3e3e4ikan kasih sa5ang dan dukungan tak te4nilai hingga  8enulisan 84o8osal ini te4selesaikan' *' Iu Keni Kania=ati' selaku dosen 3ata kuliah Ke=i4ausahaan * atas keiaksaann5a sela3a ini' Te4i3a kasih ke8ada se3ua 8ihak 5ang telah 3e3e4ikan =aktu untuk 3e38elaa4i dan 3enilai 84og4a3 k4eati;itas 3ahasis=a ka3i' Su3ang sa4an dan k4itik 3e3angun sangat ka3i ha4a8kan'

Bandung .) /uni *%.&

Penulis

DAFTAR ISI

/!D!"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''i "EMBAR PE$GESAHA$'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ii ABSTRAK'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i< KATA PE$GA$TAR''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' < DAFTAR ISI''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' V''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''KE SIMP!"A$ DA$ SARA$''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''> "AMPIRA$'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .%

DAFTAR TABEL

Tael .'.

/ad=al kegiatan 84og4a3'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&

Tael 2'*

Rin9ian ia5a'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(

Tael 2'2

Modal a=al''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-

Tael 2'6

Modal ke4a''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-

Tael 2')

Pe4ki4aan 8enualan'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-

Tael 2'&

P4o yeksi laa 4ugi''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''>

DAFTAR GAMBAR 

Ga3a4 .'. Daun Pakis'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''. Ga3a4 6'. Rendang Pakis #ang "e?at''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.%

I PENDAHULUAN 11 La!a( Be)a"an& Ma$a)a'

Akhi40akhi4 ini 3ulai an5ak 9a;e09a;e dan 4esto4an 5ang 3e3asukkan 3inu3an 3oito ke dala3 3enu 3inu3ann5a' Moito adalah 3inu3an khas nega4a Kua' Moito sendi4i te4di4i da4i soda gula ai4 le3on dan daun 3int' Sensasi daunt 3int dan sega4 le3on lah 5ang 3enadikan 3oito 3e3iliki 9ita 4asa 5ang khas'  $a3un dengan an5akn5a konsu3en 5ang 3en5ukai 3inu3an te4seut saat ini tidak  didukung dengan ke3udahan 9a4a 3enda8atkann5a' Ka4ena kee4adaan 3oito 5ang 3asuk ke dala3 3enu 3inu3an dan tidak e4di4i sendi4i 3e3uat konsu3en kesulitan ika ingin 3e3eli 3oito tan8a 3e3eli 3akanan lain di 9a;e09a;e 8en5edia 3oito te4seut' !ntuk itulah ka3i hadi4 seagai solusi 8e43asalahan te4seut' Ri9o Moito hadi4 seagai  4and ooth khusus 8enual 3inu3an 3oito' Tidak han5a itu ha4ga 5ang ka3i ta=a4kan 8un sangat0sangat 3u4ah ka4ena ka3i isa 3e3angkas 9ost09ost 5ang tidak 8e4lu

12 R*m*$an Ma$a)a'

P4og4a3 ini 3e3antu untuk 3e3e4ikan solusi 8ada 3asalah03asalah e4ikut : 1 2 4 5

Bagai3ana 3e3e4ikan nilai ual 8ada 3oito' Bagai3ana 84oses 8e3uatan 3oito' Bagai3ana 3en9i8takan 8eluang usaha da4i 3oito Bagai3ana 3etode 8e3asa4an 3oito te4seut'

14 T*3*an

Men9i8takan 8eluang usaha a4u Meningkatkan kete4a38ilan ke=i4ausahaan dan =a=asan 3ahasis=a 5ang  e4huungan dengan 8ena3ahan nilai suatu 84oduk  4 Mengetahui teknik 8e3uatan 3oito' 5 Me3asa4kan dan 3e38e4kenalkan 3oito ke8ada 3as5a4akat'

1 2

15 Ha$#) /an& D#'a(a"an

Ada8un lua4an 5ang diha4a8kan da4i P4og4a3 K4eati;itas Mahasis=a ini adalah : 1 2 4

Men9i8takan 8eluang isnis Seagai ahan 3oti'%%% >'%%% >'%%% )%'%%% *'%%% 2'%%% .')%% *'%%%

Total

-%'%%% >%%'%%% .%%'%%% &%'%%% 6)'%%% 6)'%%% 6)'%%% 6)'%%% 6)'%%% )%%'%%% &%'%%% 2%'%%% >%'%%% *%'%%% 2096000

*)%'%%%

B#a/a !ena&a )an&$*n& B#a/a O:e('ea+  :ia5a 8ulsa

T.!a)

. :ln

*%%'%%%

Total

*%%'%%% 200000

T.!a) B#a/a P(.+*"$#

2296000

* B#a/a N.n P(.+*"$# Bia5a Pe3asa4an Bia5a Su4(%'%%% 2'>2&'%%%

ke:utuhan 3odal 4endang 8akis 8e4 8a9k @*)%g4

>'-6%

Pe("#(aan Pen3*a)an

Tael 2') Pe4ki4aan Penualan I minggu II III IV Produksi 200 200 Modal kerja untuk produksi minggu I s.d. IV = Rp. 9.840 x 400 unit Penjualan !0 "00 "2! "00 Penjualan selama " #ulan pertama = Rp. "3.000 x3$! unit = %a#a &otor Rp

P(./e"$# La%a-R*&#

Tael 2'& P4o5eksi "aa Rugi Keteran Pendapatan Biaya-biaya 'ia(a Produksi Pem#elian #a)an #aku gaji +,'ia(a on Produksi 'ia(a pemasaran 'ia(a /dministrasi dan 'ia(a ransportasi 'ia(a sur1e( 'ia(a simpan  umla) Laba(Rugi)

I I II I !0.0 ".300.00 ".2!.00 ".300.00

".300.0 "!0.0 !0.000

* * *

".300.00 "!0.000 *

* * *

200.0 "00.000 "00.000 "00.000 $!.000 2!.000 2!.000 2!.000 !0.000 !0.000 !0.000 !0.000 20.000 * * * "00.0 * ".94!.0 "$!.000 ".2!.00 "$!.000 -   1.125.0 (1.295.00 1.125.0

Ke!e(an&an7

Bia5a tenaga ke4a langsung dihitung 8e4084oduksi dan dilakukan dua kali 84oduksi dala3 satu ulan' P4oduksi dilakukan dala3 * taha8 ka4ena untuk e;isiensi fixed cost ' Penualan dilakukan dala3 6 taha8'

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pakis enis  Diplazium esculentum Swartz 5ang seelu3n5a han5a diadikan ahan 3akanan iasa dan ku4ang 3e3iliki nilai ual kini dengan k4eati;itas dan ketekunan ahan 3akanan 5ang seelu3n5a ku4ang dikenal 3as5a4akat u3u3 ini da8at 3enadi ahan 3akanan 5ang 3e3iliki nilai leih dan 3e3e4ikan keuntungan 5ang esa4' Makanan 4endang 5ang iasan5a e4asal da4i ahan uta3a daging sa8i da8at di3odi;ikasi dengan e4ahan dasa4 8akis sa5u4 na3un dengan 9ita 4asa dan tekstu4 5ang tidak   auh e4eda' Ga3a4 6'. Rendang Pakis #ang "e?at

VI KESIMPULAN DAN SARAN

Da4i ose4
View more...

Comments

Copyright ©2017 itdaklak.info Inc.
SUPPORT itdaklak.info