Rodovi i Vrste-druga Godina

June 5, 2019 | Author: Tamara Milovanović | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

lol...

Description

 

LOKALIZACIJE

1. Osman -Književni rod: epika -Književna vrsta: istorijsko-pastoralni spev -Vreme -Vreme nastanka: nastao oko 1626. (prva polovina 17.veka) -Autor: Ivan unduli! -prava": #arok  -tema: $ud#ina i smrt sultana osmana i istorijska de%avanja od &o!inske #itke do 'smanove poi#ije. 2. Crni bivo u srcu,Put,Sejači srcu,Put,Sejači -Književni rod: lirika -Književna vrsta: releksivna pesma -Vreme nastanka: 1726. -Autor: avril $teanovi! Ven"lovi! -prava": #arokne tenden"ije -tema pesme *rni #ivo u sr"u: +eprestana + eprestana #or#a sa ,lom koje postoji u oveku Paorima i !ra"anima -Književni rod: epika -Književna vrsta: #eseda -Vreme nastanka: 1726. -Autor: avril $teanovi! Ven"lovi! -prava": #arokne tenden"ije -tema: #. P$ač Serbiji -Književni rod: lirika -Književna vrsta: eleija -Vreme nastanka: 1.vek  -Autor: /a0arija 'relin -prava": #arokne tenden"ije -tema: aljenje $r#ije ,#o propadanja nekada%nje slave i te%ke situa"ije u kojoj se nala,i %. &vr'ica -Književni rod: drama -Književna vrsta: komedija karaktera -Vreme nastanka: 17. vek  -Autor: 3olijer ( an 4atist 5oklen ) -prava": klasi"i,am -tema. &arpaonov tvrdiluk i posledi"e njeovo tvrdiluka (. Kir Janja -Književni rod: drama -Književna vrsta: komedija karaktera -Vreme -Vreme nastanka: prva polovina 1. veka -Autor: ovan $terija 5opovi! -prava": ne pripada ni jednom prav"u sadrži elemente klasi"i,ma -tema: Kir anjin tvrdiluk i posledi"e njeovo tvrdiluka

). Pismo *ara$am+iju -Književni rod: epika -Književna vrsta: proramski tekst iska,an u ormi pisma -Vreme nastanka: 178. -Autor: 9ositej '#radovi! -prava": prosvetiteljstvo -tema: . -ivot i +ri$jučenija -Književni rod: epika -Književna vrsta: romansirana auto#ioraija -Vreme nastanka: 178. (I deo) i 17. (II deo) -Autor: 9ositej '#radovi! -prava": prosvetiteljstvo -tema: Kako 9ositej ,relo posmatra detinjstvo iako u#i roditelje i sestrunjeovo odrastanje i #e u manastir  /. Pre'!ovor Kromve$u -Književni rod: epika -Književna vrsta: proramski tekst -Vreme nastanka: 127. -Autor: Viktor Io -prava": romanti,am -tema: 0. Putovanja aj$'a *aro$'a -Književni rod: epika -Književna vrsta: epspev -Vreme nastanka: I i II deo 112 III deo 116. i IV deo 11. -Autor: ;ord 9žordž ordon 4ajron -prava": romanti,am -tema: 5utovanja i doaua lirsko su#jekta ,#o starinske prie u kojoj laatjanom u 3oskvi

1.Pre'!ovor +rvoj nji6i $aj+ci7o! i6'anja -Književni rod: epika -Književna vrsta: -Vreme nastanka: 128. -Autor: Vuk $teanovi! Karadži! -prava": romanti,am -tema: Kritia na roman Ljubomir u Je$isijumu -Književni rod: epika -Književna vrsta: -Vreme nastanka: 117. -Autor: Vuk $teanovi! Karadži! -prava": romanti,am -tema: -itije Aj'u 8e$ja Petrovi9a -Književni rod: epika -Književna vrsta: #ioraija ( književno-nauna vrsta) -Vreme nastanka: prvi0 deenija 1.veka -Autor: Vuk $teanovi! Karadži! -prava": romanti,am -tema: 1/. 3orsi vijenac -Književni rod: epika -Književna vrsta: dramski spev -Vreme nastanka: 1@6. ( i,dat 1@7.) -Autor: 5etar 5etrovi! +jeo% -prava": romanti,am -tema: Ve!anje *rnoora"a da li da ,aponu #or#u protiv poturi"a 10. Ka' m$i'ija: umreti -Književni rod: lirika -Književna vrsta: eleija -Vreme nastanka: 1@. -Autor: 4ranko Badievi! -prava": romanti,am -tema: >ua ,#o opra%tanja sa životom i slavljenje lepote života 2. ;ači rastana  -Književni rod: epsko-lirski rod -Književna vrsta: poema -Vreme nastanka: 1@@. -Autor: 4ranko Badievi! -prava": romanti,am -tema:

View more...

Comments

Copyright ©2017 itdaklak.info Inc.
SUPPORT itdaklak.info